Hoe zit het met het verstrooien van as op water?

Het is voor particulieren wettelijk toegestaan om zonder vergunning op oppervlaktewater as van een overledene te verstrooien. Het urnscheepje is daarbij een officieel door waterschappen goedgekeurd hulpmiddel voor asverstrooiing op binnenwateren.

Wat is een binnenwater?

Binnenwater is al het water in Nederland beheerd door waterschappen. Waterschappen hebben op hun websites kaarten waarop u kunt zien welke rivieren, waterlopen en meren zij in beheer hebben. Zoek hiervoor naar ‘leggerwater’.

Logo - Goedgekeurd door waterschappen

Voor geïnteresseerden ook de officiële wetsteksten waarop de waterschappen zich op baseren:

  • Het uitstrooien van de as van een overledene door particulieren op oppervlaktewater valt onder het ‘Besluit lozingen buiten inrichtingen’ artikel 3.25 en is toegestaan.

‘Het lozen ten gevolge van het in een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan.’

  • Uit artikel 1.10 volgt dat er voor particulieren geen meldplicht is:
  • Wat betreft het urnscheepje geldt dat het gaat om een kleine hoeveelheid goedgekeurd volledig natuurlijk materiaal en dat is toegestaan.

Let op:

  • Indien u gebruikt maakt van de diensten van een bedrijf voor het verstrooien van as is een vergunning wel vereist en zal dit beperkt blijven tot de grote rivieren onder beheer van Rijkswaterstaat of op zee.
  • Er zijn mogelijk nog andere beperkingen van kracht op het water waarop u de verstrooiing wilt laten plaatsvinden als dit niet in beheer is van een waterschap. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
    Alle door waterschappen beheerde wateren staan op hun websites vermeld op de zogeheten ‘Legger kaarten’.